ЕСГРАОН

ЕСГРАОН е създадена през 1977 г. с Постановление № 15 от 1977г. на Министерски съвет за внедряване на ЕСГРАОН и за изменение и допълнение на Наредбата за гражданското състояние. Съгласно чл. 1, ал. 2, т. 2 от Постановлението, необходимите данни са се набирали чрез анкета проведена от 1 до 30 ноември 1977 г. Към настоящия момент Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението функционира на:

  1. Национално ниво – Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ поддържа Регистър на населението – Национална база данни „Население“, Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние, Регистър на единните граждански номера, Национален класификатор на постоянните и настоящите адресите;
  2. Областно ниво – Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез териториалните звена „Гражданска регистрация и административно обслужване“ поддържа Регионална база данни „Население“, национален класификатор на постоянните и настоящите адреси;
  3. Общинско ниво – общинските администрации въвеждат и поддържат данните за гражданската регистрация на физическите лица в Локална база данни „Население“, съставят актове по гражданско състояние и електронните им еквиваленти.