Грешка при Достъп на Защитена Страница

Страницата, която се опитвате да достигнете изисква валиден цифров сертификат.

Причините за тази грешка могат да бъдат:

  • Нямате цифров сертификат.
  • Цифровият Ви сертификат е с изтекъл срок на валидност или прекратен от издаващата го организация.
  • Не сте посочили и потвърдили Вашия цифров сертификат при подканата от Вашия браузър.
  • Не сте инсталирали главните (root) сертификати на организацията, издала Вашия сертификат за електронен подпис. Обърнете се към Вашия доставчик на удостоверителни услуги за помощ или ги инсталирайте от секция Полезни програми и Връзки в нашия главен сайт.
  • Сертификатът Ви е издаден от непознат доставчик на сертифициращи услуги. За повече информация използвайте elections@grao.government.bg

Назад