ГД "ГРАО" - Избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание -> Термини

Единен Граждански Номер

Единният Граждански Номер (ЕГН) се състои от 10 цифри. В първите 6 цифри е кодирана датата на раждане, следващите 3 са поредност на раждането - число от 000 до 999, а десетата цифра е контролна. Предпоследната цифра (на позиция 9) отразява и пола на притежателя на конкретния ЕГН. За мъже тя е четно число, а за жени - нечетно.

ЕГН
номер на позицията в ЕГН 1 2 3 4 5 6 7 8 9
умножение * * * * * * * * *
тегла 2 4 8 5 10 9 7 3 6

Алгоритъм за изчисляване на контролната цифра:

 • Умножават се стойностите от всяка позиция със съответното число, посочено под номера на позицията.
 • Сумират се получените произведения.
 • Получената сума се дели на 11.
 • Ако полученият остатък от деленето е число по-малко от 10, то става контролно число. Ако е равно на 10, контролното число е 0.

Начин за кодиране датата на раждане в ЕГН:

 • На позиции 1 и 2 се поставят последните две цифри от годината на раждане.
 • На позиции 3 и 4 стои месецът на раждане, като към него е прибавено:
  • 20 /за родените до 01.01.1900 г./
  • 0 /за родените от 01.01.1900 г. до 01.01.2000 г./
  • 40 /за 2000г. и следващите години/
 • На позиции 5 и 6 се записва деня на раждане.
Проверка на ЕГН за коректност

Избирателни списъци за произвеждане на избори за Избори за членове на Европейския парламент и за изборите за Народно събрание

Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по постоянен адрес на избирателите. Списъците се отпечатват централизирано от ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на МРРБ. Всеки избирател се вписва в един избирателен списък.

За изборите на 09.06.2024г. избирателните списъци са два – за всеки вид общи избори има отделен избирателен списък:

 1. Избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент

  • ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.

   Списъците се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на избирателите и включват българските граждани, които:

   • са навършили 18 години към изборния ден включително;
   • живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз (имат адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите);
   • не са поставени под запрещение;
   • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
   • имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция или
   • имат настоящ адрес в района на съответната избирателна секция и постоянен адрес в друго населено място, но са поискали вписване по реда и в срока по чл. 36, ал. 1 ИК в избирателния списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес. За тези лица в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“.

  • ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.

   Част II на избирателните списъци се съставя от общинската администрация по адреса на пребиваване на гражданите на ЕС. В списъците се вписват гражданите на друга държава - членка на ЕС, подали в срок до 40 дни (до 29 април 2024 г.) преди изборния ден декларация по образец, че желаят да бъдат вписани в избирателен списък.

   В част II на списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателите, данните за гражданството им и адресът на пребиваване на територията на съответното населено място. Графите за вписване на личния номер, на номера на документа за самоличност и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, остават празни и не се попълват и се обособява графа „Забележки“ (чл. 358, ал. 2 ИК).

   Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“ на МРРБ.

 2. Избирателни списъци за избори за народни представители на 9.06.2024г.

  Списъците се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на избирателите и включват българските граждани, които:

  • са навършили 18 години към изборния ден включително;
  • не са поставени под запрещение;
  • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
  • имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция или
  • имат настоящ адрес в района на съответната избирателна секция и постоянен адрес в района на друга избирателна секция, но са поискали вписване по реда и в срока по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) в избирателния списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес. За тези лица в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“.

  Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на §9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния списък по адреса, отразен в зеления им паспорт. (Само лицата, родени преди 31.12.1931 г., нямат изричното задължение да подменят документите си за самоличност и за тази категория са валидни зелените паспорти).

  От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс.

Избирателните списъци се отпечатват на два етапа – за обявяване и за гласуване.

Първи етап: предварителните избирателни списъци

 • ЧАСТ I за изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България не по-късно от 40 дни (29.04.2024 г.) преди изборния ден.
 • за изборите за народни представители се обявяват от общинските администрации не по-късно от 40 дни (29.04.2024 г.) преди изборния ден.
 • част ІІ за изборите за членове на ЕП – не по-късно от 25 дни преди изборния ден (14 май 2024 г.).

Втори етап: Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент и за изборите за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от ИК, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

 • Заявление за гласуване по настоящ адрес
  • Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 25.05.2024 г., пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК (общинската администрация) по настоящия адрес на избирателя. Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден – 27.05.2024 г., за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.
  • По електронен път - Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място и населеното място от регистрацията им по постоянен адрес са различни, чрез страницата https://regna.grao.bg/ .
  • Заявлението за гласуване по настоящ адрес се подава еднократно и за двата вида избори – за Членове на Европейския парламент и за народни представители. Избирател, подал искане за гласуване по настоящ адрес може да не попадне в избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент, ако не отговоря на условията за включване в избирателните списъци (виж по-горе секцията „ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.
  • Вида на искането е даден тук.

   След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Цифров сертификат

Цифровият сертификат може да се представя по електронен път за потвърждаване на Вашата самоличност или правото Ви за достъп до информация и услуги в он-лайн режим.

Цифровите сертификати обвързват самоличността към двойка електронни ключове (публичен и частен), които се използват за кодиране и подписване на цифрова информация. Частният ключ не се разпространява, той служи само за подписване на електронен документ. Публичният ключ достига до отсрещната страна и служи за идентификация на подателя.

Цифровите сертификати улесняват физическите лица и организациите да защитават своя бизнес и лични транзакции по мрежата за комуникиране.

Цифровите сертификати осигуряват:

 • Поверителност и конфиденциалност – организациите искат цифрови сертификати за кодиране и декодиране на съобщения.
 • Цялост, автентичност и неотменяемост (цифрово подписване/верифициране)
 • Контрол върху достъпа – изисква цифрови сертификати, било в браузъри, на дискове или на смарт карти, да се контролира достъпа до съоръженията, Интернет сайтове, Интранети, и други цифрови мрежи.
 • Доказателство за предаване на документи (клеймо)
 • Идентифициране и привилегии – организациите ще изискват цифровите сертификати за установяване на техните права и привилегии, например с цел лицензиране.

Универсален електронен подпис

Съгласно Закона за електронния подпис и наредбите към него всеки български гражданин може да си издаде универсален електронен подпис, чрез който да се идентифицира по електронен път и да подписва електронни документи, имащи правната стойност на традиционните документи, подписвани ръчно.

Необходимо е да има организация - регистриран доставчик на универсални електронни подписи, която да издава удостоверения за универсален електронен подпис. Комисията за регулиране на съобщенията регистрира тези сертифициращи организации, за да могат да извършват такава дейност. Сайтът поддържа универсалните електронни подписи на следните организации, които са регистрирани като доставчици на удостоверения за универсален електронен подпис:

(Промени в Закона за електронния документ и електронния подпис въвеждат понятието квалифициран електронен подпис вместо универсален електронен подпис.)