ГД "ГРАО" - Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. -> Термини

Единен Граждански Номер

Единният Граждански Номер (ЕГН) се състои от 10 цифри. В първите 6 цифри е кодирана датата на раждане, следващите 3 са поредност на раждането - число от 000 до 999, а десетата цифра е контролна. Предпоследната цифра (на позиция 9) отразява и пола на притежателя на конкретния ЕГН. За мъже тя е четно число, а за жени - нечетно.

ЕГН
номер на позицията в ЕГН 1 2 3 4 5 6 7 8 9
умножение * * * * * * * * *
тегла 2 4 8 5 10 9 7 3 6

Алгоритъм за изчисляване на контролната цифра:

 • Умножават се стойностите от всяка позиция със съответното число, посочено под номера на позицията.
 • Сумират се получените произведения.
 • Получената сума се дели на 11.
 • Ако полученият остатък от деленето е число по-малко от 10, то става контролно число. Ако е равно на 10, контролното число е 0.

Начин за кодиране датата на раждане в ЕГН:

 • На позиции 1 и 2 се поставят последните две цифри от годината на раждане.
 • На позиции 3 и 4 стои месецът на раждане, като към него е прибавено:
  • 20 /за родените до 01.01.1900 г./
  • 0 /за родените от 01.01.1900 г. до 01.01.2000 г./
  • 40 /за 2000г. и следващите години/
 • На позиции 5 и 6 се записва деня на раждане.
Проверка на ЕГН за коректност

Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Избирателните списъци се съставят от органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянен адрес на избирателите. Списъците се отпечатват централизирано от ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на МРРБ.

Списъците се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на избирателите и включват българските граждани, които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на съответната община (населено място) към 26 април 2019 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и имат настоящ адрес на територията на Република България към 26 април 2019 г.;
 • избирателите, поискали вписване по настоящ адрес (н.а.) на територията на секцията (чл. 36, ал. 1 ИК), когато адресната им регистрация по настоящ адрес на територията на секцията е към дата 6 месеца преди изборния ден. За тези лица в графата „Забележки“ се вписва текст „н.а“;

Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на §9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния списък по адреса, отразен в зеления им паспорт. (Само лицата, родени преди 31.12.1931 г., нямат изричното задължение да подменят документите си за самоличност и за тази категория са валидни зелените паспорти).

От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Част II на избирателните списъци се съставя от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК. В списъците се вписват гражданите на друга държава - членка на ЕС, подали в срок до 40 дни преди изборния ден декларация по образец, че желаят да бъдат вписани в избирателен списък.

В част II на списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателите, данните за гражданството им и адресът на пребиваване на територията на съответното населено място. Графите за вписване на личния номер, на номера на документа за самоличност и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, остават празни и не се попълват и се обособява графа „Забележки“ (чл. 407, ал. 2 ИК).

Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“ на МРРБ.

Избирателните списъци се отпечатват на два етапа – за обявяване и за гласуване.

Първи етап: предварителните избирателни списъци (ЧАСТ I) се обявяват от общинските администрации не по-късно от 40 дни (16.09.2019 г.) преди изборния ден.

Втори етап: Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

 • • Заявление за гласуване по настоящ адрес - Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г. Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 12.10.2019 г., пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по настоящия адрес на избирателя. Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК. Заявлението може да бъде подадено и:
  • По електронен път - чрез този сайт в секция "Личен Достъп". За да се възползват от тази услуга, гражданите трябва да притежават универсален електронен подпис. Той е необходим за тяхното идентифициране през Internet, съгласно Закона за електронния подпис.
  • Вида на искането е даден тук.

Цифров сертификат

Цифровият сертификат може да се представя по електронен път за потвърждаване на Вашата самоличност или правото Ви за достъп до информация и услуги в он-лайн режим.

Цифровите сертификати обвързват самоличността към двойка електронни ключове (публичен и частен), които се използват за кодиране и подписване на цифрова информация. Частният ключ не се разпространява, той служи само за подписване на електронен документ. Публичният ключ достига до отсрещната страна и служи за идентификация на подателя.

Цифровите сертификати улесняват физическите лица и организациите да защитават своя бизнес и лични транзакции по мрежата за комуникиране.

Цифровите сертификати осигуряват:

 • Поверителност и конфиденциалност – организациите искат цифрови сертификати за кодиране и декодиране на съобщения.
 • Цялост, автентичност и неотменяемост (цифрово подписване/верифициране)
 • Контрол върху достъпа – изисква цифрови сертификати, било в браузъри, на дискове или на смарт карти, да се контролира достъпа до съоръженията, Интернет сайтове, Интранети, и други цифрови мрежи.
 • Доказателство за предаване на документи (клеймо)
 • Идентифициране и привилегии – организациите ще изискват цифровите сертификати за установяване на техните права и привилегии, например с цел лицензиране.

Универсален електронен подпис

Съгласно Закона за електронния подпис и наредбите към него всеки български гражданин може да си издаде универсален електронен подпис, чрез който да се идентифицира по електронен път и да подписва електронни документи, имащи правната стойност на традиционните документи, подписвани ръчно.

Необходимо е да има организация - регистриран доставчик на универсални електронни подписи, която да издава удостоверения за универсален електронен подпис. Комисията за регулиране на съобщенията регистрира тези сертифициращи организации, за да могат да извършват такава дейност. Сайтът поддържа универсалните електронни подписи на следните организации, които са регистрирани като доставчици на удостоверения за универсален електронен подпис:

(Последните промени в Закона за електронния документ и електронния подпис въвеждат понятието квалифициран електронен подпис вместо универсален електронен подпис.)