Термини Версия за печат

Единен Граждански Номер

Единният Граждански Номер (ЕГН) се състои от 10 цифри. В първите 6 цифри е кодирана датата на раждане, следващите 3 са поредност на раждането - число от 000 до 999, а десетата цифра е контролна. Предпоследната цифра (на позиция 9) отразява и пола на притежателя на конкретния ЕГН. За мъже тя е четно число, а за жени - нечетно.

ЕГН
номер на позицията в ЕГН 1 2 3 4 5 6 7 8 9
умножение * * * * * * * * *
тегла 2 4 8 5 10 9 7 3 6

Алгоритъм за изчисляване на контролната цифра:

 • Умножават се стойностите от всяка позиция със съответното число, посочено под номера на позицията.
 • Сумират се получените произведения.
 • Получената сума се дели на 11.
 • Ако полученият остатък от деленето е число по-малко от 10, то става контролно число. Ако е равно на 10, контролното число е 0.

Начин за кодиране датата на раждане в ЕГН:

 • На позиции 1 и 2 се поставят последните две цифри от годината на раждане.
 • На позиции 3 и 4 стои месецът на раждане, като към него е прибавено:
  • 20 /за родените до 01.01.1900 г./
  • 0 /за родените от 01.01.1900 г. до 01.01.2000 г./
  • 40 /за 2000г. и следващите години/
 • На позиции 5 и 6 се записва деня на раждане.
Проверка на ЕГН за коректност

Избирателни списъци за гласуване в избори за Народно събрание насрочени за 26 март 2017 г.

Избирателните списъци, съгласно чл. 26, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) се отпечатват въз основа на националния регистър на населението от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Списъците се съставят от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК, поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на избирателите и включват българските граждани, които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция или
 • имат настоящ адрес в района на съответната избирателна секция и постоянен адрес в района на друга избирателна секция, но са поискали вписване по реда и в срока по чл. 36, ал. 1 от ИК в избирателния списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес. За тези лица в графа „Забележки“ се вписва „н.а.“.

Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

От избирателния списък се изключват следните категории лица:

 • Поставените под запрещение;
 • Изтърпяващите наказание лишаване от свобода;
 • Българските граждани, заявили че ще гласуват в чужбина;
 • вписаните в избирателния списък по настоящ адрес;
 • лицата с издадено удостоверение за гласуване на друго място.

Избирателните списъци се отпечатват на два етапа – за обявяване и за гласуване.

Първи етап: предварителните избирателни списъци се обявяват от общинските администрации не по-късно от 40 дни (13.02.2017 г.) преди изборния ден.

Втори етап: Избирателен списък за произвеждане на избори за Народно събрание насрочени за 26 март 2017 г.

Списъците (предварителния и за гласуване) се съставя по азбучен ред и включва лицата, които са български граждани, навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Гласуване на друго място на избори за Народно събрание насрочени за 26 март 2017 г.

Всеки избирател има възможност да гласува на място, различно от постоянния си адрес при определени условия. Изборния кодекс регламентира следните възможности за гласуване на друго място:

 • • Удостоверение за гласуване на друго място - издава се от общината/района по постоянен адрес на заявителя – кандидат президент или вицепрезидент, член на ЦИК, РИК или наблюдател.
 • • Заявление за гласуване по настоящ адрес - - Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя – 11.03.2017 г. Искането може да бъде подадено по един от следните начини:
  • По електронен път - чрез този сайт в секция "Личен Достъп". За да се възползват от тази услуга, гражданите трябва да притежават универсален електронен подпис. Той е необходим за тяхното идентифициране през Internet, съгласно Закона за електронния подпис.
  • Писмено - в общинската администрация по настоящия си адрес. Вида на искането е даден тук.

Цифров сертификат

Цифровият сертификат може да се представя по електронен път за потвърждаване на Вашата самоличност или правото Ви за достъп до информация и услуги в он-лайн режим.

Цифровите сертификати обвързват самоличността към двойка електронни ключове (публичен и частен), които се използват за кодиране и подписване на цифрова информация. Частният ключ не се разпространява, той служи само за подписване на електронен документ. Публичният ключ достига до отсрещната страна и служи за идентификация на подателя.

Цифровите сертификати улесняват физическите лица и организациите да защитават своя бизнес и лични транзакции по мрежата за комуникиране.

Цифровите сертификати осигуряват:

 • Поверителност и конфиденциалност – организациите искат цифрови сертификати за кодиране и декодиране на съобщения.
 • Цялост, автентичност и неотменяемост (цифрово подписване/верифициране)
 • Контрол върху достъпа – изисква цифрови сертификати, било в браузъри, на дискове или на смарт карти, да се контролира достъпа до съоръженията, Интернет сайтове, Интранети, и други цифрови мрежи.
 • Доказателство за предаване на документи (клеймо)
 • Идентифициране и привилегии – организациите ще изискват цифровите сертификати за установяване на техните права и привилегии, например с цел лицензиране.

Универсален електронен подпис

Съгласно Закона за електронния подпис и наредбите към него всеки български гражданин може да си издаде универсален електронен подпис, чрез който да се идентифицира по електронен път и да подписва електронни документи, имащи правната стойност на традиционните документи, подписвани ръчно.

Необходимо е да има организация - регистриран доставчик на универсални електронни подписи, която да издава удостоверения за универсален електронен подпис. Комисията за регулиране на съобщенията регистрира тези сертифициращи организации, за да могат да извършват такава дейност. Сайтът поддържа универсалните електронни подписи на следните организации, които са регистрирани като доставчици на удостоверения за универсален електронен подпис:

(Последните промени в Закона за електронния документ и електронния подпис въвеждат понятието квалифициран електронен подпис вместо универсален електронен подпис.)