ГД ГРАО
Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване - Materialize is a freemium WordPress theme developed by myThem.es

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ е част от специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Има два отдела – „Методология и контрол“ и „Електронна обработка на информацията“ и 28 териториални звена в административните центрове на областите, на които е разделена територията на Република България.