23 Септември 2015 г.

Избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

20 Август 2015 г.

Справка за броя на на населението по области, общини и населени места към дата 11.08.2015 г. (датата на обнародването на указа на президента на Републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г.). Съгласно Решение №1483-МИ/19.05.2015 г. на Централната избирателна комисия, в справката са включени всички лица, вписани по постоянен адрес в регистъра на населението, включително и ненавършилите пълнолетие, поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

Справката можете да изтеглите от тук

12 Септември 2014 г.

Избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

11 Април 2014 г.

Европейски избори на 25.05.2014 г

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие осигурява достъп до избирателните списъци за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. за всички български граждани. Те могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.

14 Януари 2014 г.

В ДВ, бр. 4 от 14.01.2014 г. е обнародвана Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

17 Декември 2013 г.

На 18.12.2013 г. за Република България влиза в сила Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 8 септември 1976 г. Конвенцията е обнародвана в ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г.

11 Април 2013 г.

На страницата в Интернет на МРРБ на адрес http://www.mrrb.government.bg е публикувана информация относно реда на подаване на запитвания дали личните данни на дадено лице фигурират сред проверените от ГД ГРАО подписки, представени в ЦИК за регистрация на партии на парламентарните избори 2013 г. Имейл адресът elections@grao.government.bg е само за въпроси във връзка с избирателните списъци.

29 Март 2013 г.

Парламентарни Избори на 12.05.2013 г

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява достъп до избирателните списъци за Парламентарни избори на 12.05.2013 г. за всички български граждани. Те могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.

21 Февруари 2013 г.

В ДВ, бр. 17 от 21.02.2013 г. е обнародван изм. и доп. Изборен кодекс.

11 Януари 2013 г.

Национален Референдум на 27.1.2013 г

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява достъп до избирателните списъци за Националния референдум на 27.01.2013 г. за всички български граждани. Те могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.

11 Септември 2012 г.

В ДВ, бр. 69 от 11.09.2012 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

22 Юни 2012 г.

Със заповед № РД-02-14-1600 / 21.06.2012 г. е утвърден образец на декларация по чл. 92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация.

8 Юни 2012 г.

В ДВ, бр. 43 от 08.06.2012 г. е обнародвана Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

5 Юни 2012 г.

В ДВ, бр. 42 от 05.06.2012 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация.

15 Май 2012 г.

В ДВ бр.37 от 15.05.2012 г. е обнародвана Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.